Company Logo
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางในสังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภารกิจวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะทางสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคงไว้และรักษาความเป็น "เทคนิคไทย-เยอรมัน" +++++++


STRI

 

 

จำนวนผู้แวะมาเยือน


 

 

เอกสารศูนย์วิจัย
KMUTNB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ®.