คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และน้ำ การคัดเลือกและการปล่อยพันธุ์ปลา การให้อาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู การจับและลำเลียงขนส่ง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และน้ำ การคัดเลือกและการปล่อยพันธุ์ปลา การให้อาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู การจับและลำเลียงขนส่ง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และน้ำ การคัดเลือกและการปล่อยพันธุ์ปลา การให้อาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู การจับและลำเลียงขนส่ง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และน้ำ การคัดเลือกและการปล่อยพันธุ์ปลา การให้อาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู การจับและลำเลียงขนส่ง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และน้ำ การคัดเลือกและการปล่อยพันธุ์ปลา การให้อาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู การจับและลำเลียงขนส่ง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และน้ำ การคัดเลือกและการปล่อยพันธุ์ปลา การให้อาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู การจับและลำเลียงขนส่ง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น

 

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 24 มีนาคม 2015, 7:46PM