การงานอาชีพและเทคโนโลยี
((คอมพิวเตอร์))

ศึกษาและเข้าใจเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามลำดับขั้นตอน เข้าใจพลังงานและทรัพยากรในการทำงาน ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิก ศึกษาความหมายและความสำคัญของอาชีพ