การจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(MICT-Admin)

การจัดการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแม่บทแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ การประเมินแบบดุลยภาพและตัวบ่งชี้ความสามารถ การวิเคราะห์และออกแบบด้วยระบบการวางแผนพัฒนาทรัพยากรองค์กร สถาปัตยกรรมการให้บริการ การจัดการความสัมพันธ์ผู้รับบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานมาบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา The Management of organization in information and communication technology follow up on master plan, evaluation with balance scorecard and key performance indicator, analysis and design by enterprise resource planning, service oriented architecture, customer relationship management, supply chain management for managing which are risk and change in the future, security and stable in information and communication system technology for education.