นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรม
(INIC)

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการจัดการความรู้ ความรู้พื้นฐานของนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรเสมือนจริงและองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเลือกและจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ในชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่น ตลอดจนกรณีศึกษาต่างที่เกี่ยวข้องและทันสมัย ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในรายวิชา