โรคพยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ
(โรคสัตว์น้ำ)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของโรคพยาธิ
และศัตรูของสัตว์น้ำ สาเหตุที่ทำให้สัตว์น้ำเป็นโรค
โรคของสัตว์น้ำที่เกิดจากแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิสัตว์น้ำ ศัตรูสัตว์น้ำ การป้องกัน กำจัด และการรักษาโรคพยาธิสัตว์น้ำ