การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (อ.เพียงเพ็ญ)
(Reproduction)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและการตลาดสัตว์น้ำ หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเตรียมสถานที่ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ การเตรียมน้ำ การเตรียมและคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ การให้อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน การตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น การป้องกันโรคพยาธิและศัตรู การบรรจุและขนส่ง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น