การเลี้ยงปลา (หนูไกร พลเวียง)
(FC)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

                1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลาเบื้องตน

                 2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงปลาอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม

                 3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ำ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

                1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลา

                2. วางแผนการเลี้ยงปลาตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่

                3. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ำและพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ

                4. เลี้ยงปลาตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกปลอยพันธุปลา ใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ำและปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู

                5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ รวบรวม ลําเลียงขนสงและจําหนาย

               6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ

               7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลา

คําอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณและน้ำการคัดเลือกและการปลอยพันธุปลา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำการปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู การจับและลําเลียงขนสงการคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน