การประมง....อ บุญยิน
(ประมง)

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสำคัญและหลักการทำการประมง   สถานการณ์การประมงในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  แหล่งทำการประมง  สัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ  วิธีการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต่างๆ การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง