เชษฐา (ปลาสวยงาม)
(ปลา)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงาม เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดสวนตู้ปลา การจัดการสุขภาพ การบรรจุลำเลียงขนส่ง การตลาดและการจำหน่าย