Generalfisheries(ประมงทั่วไป)จันทิมา
(Generalfisheries)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและหลักการทำการประมง  สถานการณ์การประมงในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  แหล่งทำการประมง  สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ  วิธีการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต่าง ๆ  การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง