การเลี้ยงปลา(ครูวิไลลักษณ์ สิทธิสังข์)
(Fish culture01)

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานที่วัสดุ อุปกรณและน้ำ  การคัดเลือกและการปลอยพันธุปลา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำการปองกันรักษาโรค พยาธิและศัตรู การจับและลําเลียงขนสงการคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนาย และการทําบัญชีเบื้องตน