การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
(ID_VEC)

การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน