การเลี้ยงปลา (นลินภัสร์ นุชชา)
(Fish_Culture)

100_1028.JPGคำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสำคัญ  การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงปลา  การเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ์และน้ำ  การคัดเลือกและการปล่อยพันธุ์ปลา  การให้อาหาร  การตรวจสอบคุณภาพน้ำ  การป้องกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู  การจับและลำเลียงขนส่ง  การคำนวณต้นทุนการผลิต  การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน  การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น