วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
(economy Aquaculture)

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่น

การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และน้ำ การเตรียมพ่อ-แม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์และอนุบาล การคัดเลือกและ

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การให้อาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันรักษาโรค การจับและลำเลียงขนส่ง

การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น