การผลิตอาหารสัตว์น้ำ ครูสราวุธ
(อาหารสัตว์น้ำ สราวุธ)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและคุณค่าของสัตว์น้ำ วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารสัตว์น้ำ การสร้างสูตรอาหารและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงแพลงตอนและอาหารมีชีวิตที่สำคัญเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัญหาการผลิตและวิธีการแก้ไขการบันทึกข้อมูลและประเมินผลผลิตการบรรจุและการลำเลียง การคำนวณต้นทุนการผลิต กำหนดราคาขายและทำบัญชี