การเพาะเลี้ยงปลาทับทิมแปลงเพศ(จิรายุ รัตน์เถลิงศักดิ์)
(เพาะเลี้ยงปลาทับทิม)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดพันธุ์ปลาทับทิม  การเพาะพันธุ์ปลาทับทิม                           การแปลงเพศปลาทับทิม  อาหารและการให้อาหาร  การเลี้ยงปลาทับทิมแปลงเพศ คุณสมบัติของน้ำในการเลี้ยงปลาทับทิม โรคพยาธิและการป้องกันรักษา การจับผลผลิตและการจำหน่าย การบันทึกข้อมูลและการวัดการเจริญเติบโต การดำเนินงาน ต้นทุนการผลิตและการทำบัญชี