การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ(ครูนริศรา)
(water QC)

คำอธิบายรายวิชา

                        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ  คุณภาพน้ำทางการประมง  การหมุนเวียนของแร่ธาตุ  เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  การแปลข้อมูลและการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ