การประมงทั่วไป(บำราศ จันทร์โนทัย)
(Fishery01)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและหลักการทำการประมง สถานการณ์การประมงในประเทศและประชาคมอาเซียน แหล่งทำการประมง สัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง