การประมงทั่วไป (อ.สุเมธ)
(General Fisheries)

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสำคัญและหลักการทำการประมง สถานการณ์การประมงในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหล่งทำการประมง สัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต่างๆ การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง