อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ (มายมูเน๊าะ มิดคาดี)
(อาหารสัตว์น้ำ)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการย่อยและการดูดซึมสารอาหารของสัตว์น้ำ สารอาหาร ที่สัตว์น้ำต้องการ ประเภทของอาหารที่เหมาะสมกับชนิดและวัยของสัตว์น้ำ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์น้ำ อาหารผสมและการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต การเก็บรักษาอาหารสัตว์น้ำ การเพิ่มคุณค่าของอาหารสัตว์น้ำ และการให้อาหารสัตว์น้ำ