ชีววิทยาของปลา (ครูก้อย)
(ฺBiology of Fish)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างของปลา อวัยวะภายนอก ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและความสัมพันธ์ของปลากับสภาพแวดล้อม การจำแนกชนิดของปลา และปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ