หลักการส่งเสริมการเกษตร (อ.อังสนา หะยีหะเต็ง) วป.ติณสูลานนท์
(Principles of Agricultural Extension )

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตรหลักการและเทคนิค การส่งเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดำเนินงานและประสานงาน วิธีการส่งเสริมการเกษตร การประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานส่งเสริมการเกษตร

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตรหลักการและเทคนิค การส่งเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดำเนินงานและประสานงาน วิธีการส่งเสริมการเกษตร การประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานส่งเสริมการเกษตร

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตรหลักการและเทคนิค การส่งเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดำเนินงานและประสานงาน วิธีการส่งเสริมการเกษตร การประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานส่งเสริมการเกษตร

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตรหลักการและเทคนิค การส่งเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดำเนินงานและประสานงาน วิธีการส่งเสริมการเกษตร การประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานส่งเสริมการเกษตร

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตรหลักการและเทคนิค การส่งเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดำเนินงานและประสานงาน วิธีการส่งเสริมการเกษตร การประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานส่งเสริมการเกษตร

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตรหลักการและเทคนิค การส่งเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดำเนินงานและประสานงาน วิธีการส่งเสริมการเกษตร การประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานส่งเสริมการเกษตร