การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (ครูมยุรีย์ เครือจันตา)
(การเพาะ)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การตลาด และการวางแผนการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โรงเพาะฟักและอุปกรณ์ การคัดเลือกพันธุ์ การจัดการเลี้ยงดู การผสมพันธุ์ การจัดการผลผลิต และจัดจำหน่าย การจดบันทึกงานฟาร์มและการทำบัญชี การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในงานเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ