จุลชีววิทยาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กรวิกา)
(Microbiology in Aquaculture)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความสำคัญของจุลินทรีย์ ประเภทและชนิดของจุลินทรีย์ รูปร่างโครงสร้างและสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและการแพร่กระจาย การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อ การจำแนกเชื้อ และการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ