เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (หนูไกร พลเวียง)
(Ornamental FT)

ศึกษาและปฏิบัติเกีายวกับประเภทและชนิดปลาสวยงาม อุปกรณ์ที่ใช้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม