เครื่องมือประมง
(เครื่องมือ)

 คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือประมงพื้นฐานโดยทั่วไปและวิธีใช้งาน เครื่องมือประมงที่ใช้ใน

ประเทศไทยและวิธีการใช้ ประเภทของเครื่องมือประมงแยกตามชนิดของสัตว์น้ำที่ต้องการใช้จับ การทำประมง โดยเรียนรู้จากพฤติกรรมของสัตว์น้ำและแหล่งการทำประมง