มีนวิทยา (ประทีป สองแก้ว)
(Ichthyology)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำรงชีวิตของปลา รูปร่างและลักษณะภายนอกและภายใน สิ่งที่ปกคลุมและโครงร่างของตัวปลา ระบบการหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่ายของเสียและรักษาสมดุลในร่างกายปลา ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก และอนุกรมวิธานของปลา