อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ (จิตติมา หมั่นกิจ)
(Fish Feed and Nutrition)

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการย่อยและการดูดซึมสารอาหารของสัตว์น้ำ สารอาหารที่สัตว์น้ำต้องการ ประเภทของอาหารที่เหมาะสมกับชนิดและวัยของสัตว์น้ำ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์น้ำ อาหารผสมและการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต การเก็บรักษาอาหารสัตว์น้ำ การเพิ่มมูลค่าของอาหารสัตว์น้ำและการให้อาหารสัตว์น้ำ