การเพาะพันธุ์ก้ง ครูพัชริดา ขำขจร
(shrimp breeding)

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเพาะพันธุ์กุ้ง การเตรียมสถานที่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมน้ำ การเตรียมพ่อ-แม่พันธุ์ กาเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้ง การให้อาหารลูกกุ้งวัยอ่อน การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันรักษาโรค การรวบรวมลูกกุ้ง การบรรจุและการขนส่ง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น