การประมงเบื้องต้น ครูอาริยา รัตน์เถลิงศักดิ์
(Introduction to Fisheries)

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการประมง ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

สถานการณ์ประมงด้านต่าง ๆ พระราชบัญญัติการประมง สะพานปลา นโยบายการประมงของประเทศ

ไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ