โครงการเลี้ยงปลา (อ.เพียงเพ็ญ)
(PJF)

ปฎิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์สภาพตลาดและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและจัดทำโครงการผลิต การดำเนินการผลิตและปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการผลิต การจัดการผลผลิตและการจำหน่าย การรายงานผลการปฏิบัติงานและทำบัญชี