การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(วิจักร)
(Ornamental Fish Production)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเตรียมสถานที่  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  การเตรียมพ่อแม่พันธุ์  การเพาะและอนุบาล  การให้อาหาร  การตรวจสอบคุณภาพน้ำ  การป้องกันรักษาโรค  การจับและลำเลียงขนส่ง  การคำนวณต้นทุนการผลิต  การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน     และการทำบัญชีเบื้องต้น