การเพาะขยายพันธุ์ไม้น้ำ (ราเมศ ชูสิงห์)
(Aquatic Plant Production)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท ชนิดและตลาดพันธุ์ไม้น้ำ การเพาะขยายพันธุ์ไม้น้ำเศรษฐกิจ  การเตรียมสถานที่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมและคัดเลือกพันธุ์ไม้น้ำ การปลูกและการดูแลรักษา        การบรรจุและลำเลียง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจำหน่าย และการทำบัญชีเบื้องต้น