การเลี้ยงกุ้ง
(Shrimp01)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงกุ้ง  การเตรียมสถานที่

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และน้ำ  การคัดเลือกและการปล่อยพันธุ์กุ้ง  การให้อาหาร  การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

การป้องกันรักษาโรค  การจับและลําเลียงขนส่ง  การคํานวณต้นทุนการผลิต  การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน