การประมงทั่วไป(ครูจิรประภา เจริญศิลป์)
(General Fishery)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและหลักการทำการประมง สถานการณ์การประมงในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหล่งทำการประมง สัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้ำแบบต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง