โรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ (อ.กฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์)
(Fish Diseases)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของโรค พยาธิ และศัตรูสัตว์น้ำ สาเหตุที่ทำให้ สัตว์น้ำเป็นโรค โรคสัตว์น้ำที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส พยาธิสัตว์น้ำ ศัตรูสัตว์น้ำ การป้องกัน การกำจัด และการรักษาโรคพยาธิของสัตว์น้ำ