การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (ณรงค์)
(Ornamental Fish)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงาม เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดสวนตู้ปลา การจัดการสุขภาพ การบรรจุลำเลียงขนส่ง การตลาดและการจำหน่าย (ครูณรงค์)