ชีววิทยาของปลา(ประมงติณฯ)
(ฺฺBiology of Fish)

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างของปลา อวัยวะภายนอก ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและความสัมพันธ์ของปลากับสภาพแวดล้อม การจำแนกชนิดของปลา และปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ