การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ยงยุทธ ดีอุต)
(Economic Fish Species Production)

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่น การเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ์และน้ำ  การเตรียมพ่อแม่พันธุ์  การเพาะพันธุ์และอนุบาลการคัดเลือก และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การให้อาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การป้องกันรักษาโรค การจับลำเลียงขนส่ง การคำนวณต้นทุนการผลิต การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน  การจำหน่ายและการทำบัญชีเบื้องต้น