การประมงทั่วไปVEC raksi
(fishery)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญของการประมง ทรัพยากรประมง สถานการณ์ประมงด้านต่าง ๆการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติการประมง สะพานปลา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ นโยบายการประมงของประเทศไทย