การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ(ครูพรทิพย์)
(Water quality analysis and control for aquaculture)

คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คุณสมบัติของน้ำทางการประมงและการหมุนเวียนของแร่ธาตุ เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การแปลข้อมูล และการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ