เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5
(เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology