ข้อมูล

การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
(จัดซื้อ-จัดจ้าง)

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุเกิดหรือผู้ที่สนใจ เข้าใจหลักการณ์และระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
1.2 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
1.3 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว เกิดประสิทธิผล และได้ประโยชน์สูงสุด

2. ขอบเขต
ให้ความรู้ตั้งแต่นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบต่างๆ เทคนิคในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว