การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
(Writing Practice Creative English Language)

คำอธิบายรายวิชา แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์นี้ ได้จัดทำรายละเอียดไว้ 10 แบบฝึก  โดยจัดเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ จากง่ายไปหายาก  เริ่มต้นจากการเขียนคำ  การเขียนคำหรือวลี  การเขียนประโยค  การเขียนประโยคหรือข้อความ  และการเขียนบรรยายเรื่อง  มีการแบ่งขั้นตอนการสอนในแต่ละแบบฝึกไว้อย่างง่าย ๆ 5  ขั้นตอน เริ่มต้นจาก  ศึกษาตัวอย่าง  เลียนแบบตัวอย่าง  สรุปเนื้อหา  ฝึกทักษะการเขียน และประยุกต์ใช้ โดยได้เสนอรายละเอียดแต่ละขั้นตอนการสอนไว้อย่างครบถ้วนตามจุดประสงค์ของการศึกษา  โดยมีภาพประกอบที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน