การประกันคุณภาพการศึกษา
(QA)

ประกันคุณภาพ ระดับคณะวิชา สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์