การออกแบบนิเทศศิลป์
(VCD)

คำอธิบายรายวิชา ความเป็นมาของการออกแบบ พื้นฐานการสื่อความหมาย กระบวนการออกแบบ การคิดรวบยอด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่อสาร

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

      ๑.  เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ทางด้านความเป็นมาของกระบวนการออกแบบ พื้นฐานการออกแบบ ความคิดรวบยอดทางด้านการออกแบบ

      ๒.  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆได้

           ๓.  เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้เบื้องต้นและเข้าใจองค์ประกอบของการออกแบบ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

      ๑.  เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยเทียบเท่าการเปลี่ยนแปลงของสื่อในยุคปัจจุบัน

           ๒.  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น  องค์ประกอบของการออกแบบนิเทศศิลป์ และ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันได้

กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีสอน

ลักษณะการเรียนวิชานี้ จะเน้นการสอนเป็นแบบปฏิบัติ  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากทฤษฎีเบื้องต้น และมีการลงมือปฏิบัติจริง ตามหัวข้อต่างๆในการเรียน ซึ่งจะมีผู้สอนชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน