ข้อมูล

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานธนาคาร
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานธนาคาร)

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษการฟัง-พูด เพื่อการสื่อสารในการทำงานธนาคาร เช่น คำทักทายลูกค้า คำกล่าวยินดีที่ได้ให้บริการลูกค้า การให้ข้อมูลเงินตราต่างประเทศ การบอกทิศทาง การแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ การเข้าใจความหมายของคำศัพท์โดยใช้ปริบท การจับใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อความสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานธนาคาร

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของพนักงานธนาคารออมสิน
  2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาพนักงานธนาคารออมสินสู่ประชาคมอาเซียน
  3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล

 

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานธนาคารออมสิน