การปลูกพืชไร้ดินสำหรับบุคคลทั่วไป (Hydroponics)
(Hydroponics)

ไฮโดรโปนิกส์ (อังกฤษHydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยไร้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน