สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(e-LearningMET)

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่าย การเชื่อมต่อและการทำงานของ อินเทอร์เน็ต การใช้เวิลด์ไวด์เว็บ และ เว็บเบราว์เซอร์ การออกแบบเว็บเพจ เครื่องบริการเว็บ ฐานข้อมูลบนเว็บ การประมวลผลออนไลน์ การเรียนและการสอนบนเว็บแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พัฒนาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Technology of computer networks, types of networks, the internet operation and connectivity, World Wide Web applications and browser, Web page design, Web server, Web database, online processing, synchronous and asynchronous Web-based learning and instruction, skill development in the use of application software for teaching and learning on computer networks.